Napisz do nas:   biuro@testdna.pl

  665 761 161

Czym dokładnie jest trombofilia wrodzona?

Trom­bo­fi­lia wro­dzona jest cho­robą o podłożu gene­tycz­nym, powo­du­jącą więk­szą skłon­ność osoby cho­rej do zakrze­picy tęt­ni­czej lub żyl­nej.

Co to jest trombofilia wrodzona?
Czym się objawia trombofilia wrodzona?
Czy trombofilia wrodzona jest niebezpieczna?
Jak leczy się trombofilię wrodzoną?

Co to jest trombofilia wrodzona?

Główną przy­czyną trom­bo­fi­lii wro­dzo­nej są uwa­run­ko­wa­nia gene­tyczne, takie jak:

Czyn­nikami, które sprzy­jają poja­wie­niu się trombofilii, są przede wszyst­kim: pro­wa­dze­nie nie­zdro­wego trybu życia (np. pale­nie papie­ro­sów, brak ruchu, oty­łość), uszko­dze­nia naczyń krwio­no­śnych, dłu­gie sto­so­wa­nie anty­kon­cep­cji hor­mo­nal­nej czy też zabiegi ope­ra­cyjne.

Czym się objawia trombofilia wrodzona?

Objawy tej cho­roby często mogą być nie­jed­no­znaczne. Przez wiele lat może pozo­sta­wać nie­zau­wa­żona, jed­nak można podej­rze­wać jej wystą­pie­nie gdy:

  • powstaje zakrzep w nogach lub rękach, który obja­wia się bólem i obrzę­kiem koń­czyny, ocie­ple­nia koń­czyny, tkli­wo­ści koń­czyny,
  • zator płucny – kaszel, zasłab­nię­cie, ból w klatce pier­sio­wej
  • zakrzep w obrę­bie naczyń żyl­nych mózgu – nie­do­wład koń­czyn, ból głowy, zabu­rze­nia widze­nia i świa­do­mo­ści, drgawki
  • pro­blemy położ­ni­cze, np. poro­nie­nie

Czy trombofilia wrodzona jest niebezpieczna?

Trombofilia może mieć postać łagodną lub ciężką, przy czym należy do czyn­ni­ków ryzyka choroby zakrze­powo-zato­ro­wej. Nie­le­czona pro­wa­dzi ze sobą poważne kon­se­kwen­cje.

Jak leczy się trombofilię wrodzoną?

Nie jest moż­liwe wyle­cze­nie trom­bo­fi­lii wro­dzo­nej. Wska­zane jed­nak jest tzn. lecze­nie obja­wowe pod posta­cią:

  • leki roz­rze­dza­jące krew
  • aktyw­ność fizyczna