Napisz do nas:   biuro@testdna.pl

  665 761 161

Regulamin serwisu www.testdna.pl

Regulamin serwisu testdna.pl  sprzedaży badań realizowanych przy użyciu zestawów wysyłkowych

§ 1. Definicje

1.Administrator – TESTDNA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 38A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001091570, NIP: 6342822748, Regon: 243413225,

2. Badanie – odpłatne, jednostkowe badanie, wybrane z listy zamieszczonej na stronie internetowej testdna.pl oraz w formularzu udostępnionych na stronach Serwisu.

3. Formularz – formularz zamówienia udostępniony na stronach internetowych Serwisu.

4.Pacjent – osoba fizyczna, która wysłała próbkę do badania; w sytuacji, gdy materiał biologiczny pochodzi od osoby fizycznej nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych do badania wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego;

5. Skierowanie – dokument dołączony do zestawu, zawierający zlecone badania oraz deklarację świadomej zgody na badania;

6. Serwis – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, dostępna pod adresem: testdna.pl

7. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu oraz usług dostępnych za pośrednictwem tego Serwisu;

8. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która złożyła zamówienie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

9. Zestaw – zestaw wraz z instrukcją użycia służący do samodzielnego pobrania próbki do badań lub (w przypadku niektórych badań, o ile jest to wskazane w instrukcji użycia) do pobrania próbki materiału w placówce medycznej wyłącznie przez uprawniony i wykwalifikowany personel medyczny.

10. Zgoda na badanie – świadoma zgoda Pacjenta na przeprowadzenie wskazanych badań, zawarta w skierowaniu.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1.Administratorem serwisu: www.zakrzepica-test.pl jest TESTDNA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 38A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001091570, NIP: 6342822748, Regon: 243413225, (dalej Administrator).

2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz stanowi za pośrednictwem serwisu strony internetowej działającej pod adresem www.testdna.pl (dalej Serwis):

a) regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) regulamin dokonywania przez Administratora sprzedaży na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienie i / lub formularza kontaktowego jest potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:

a)  zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Administratora oraz osoby trzecie i udostępnionymi przez Administratora na łamach Serwisu;

b) zadawanie pytań dotyczących badań i testów DNA przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych na stronach Serwisu oraz anonimowego czatu.

c) dokonanie za pośrednictwem Serwisu zamówienia usługi badania genetycznego na zasadach określonych w § 3 Regulaminu;

2. Korzystanie przez Użytkownika z usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) jest bezpłatne. Badania, o których mowa w pkt 3) są odpłatnie, na zasadach wskazanych w Regulaminie.

3. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b) informacje pobrane z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;

c) niezależne i niezawinione błędy w działaniu Serwisu;

d) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi przez Administratora, w szczególności spowodowane siłą wyższą;

e) za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

 

§ 4. Sprzedaż na odległość

1.Zawarcie umowy na wykonanie badań następuje poprzez:

a) wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego na stronach internetowych Serwisu

b) zamówienie złożone konsultantowi przez Zamawiającego na czacie dostępnym na stronach internetowych serwisu

c) przesłanie przez Zamawiającego e-maila z zamówieniem na adres: biuro@testdna.pl;

d) zamówienie złożone przez Zamawiającego telefonicznie pod numerem 665-761-161

2. Warunkiem prawidłowego zawarcia umowy jest

2. 1. podanie przez Zamawiającego danych:

a) imienia i nazwiska,

b) adresu pocztowego, na który ma być dostarczony Zestaw/ danych niezbędnych do wysyłki zestawu paczkomatem

c) danych do kontaktu: numer telefonu, adres email;

2.2  wybranie przez Zamawiającego, jednego z poniższych sposobów dostawy:

a) Poczta Polska,

b) Kurier,

c) Paczkomat,

2.3. wybranie przez Zamawiającego jednej z poniższych form płatności:

a) przelew na rachunek bankowy Administratora,

b) płatność on-line za pomocą P24

2.4   zaakceptowanie przez Klienta łącznej ceny realizacji Zamówienia, w tym ceny Zestawu wraz z podatkiem oraz kosztów dostawy;

2.5  dostępność Zestawów oraz w przypadku wybrania formy płatności: przelew na rachunek bankowy, płatność on-line za pomocą P24, otrzymanie przez Administratora wpłaty.

3. Po otrzymaniu Zamówienia, Administrator prześle na adres e-mail podany przez Zamawiającego:

3.1. w przypadku dostępności Zestawu — potwierdzenie przyjęcia Zamówienia,  potwierdzenie będzie warunkowe, uzależnione od otrzymania przez Administratora wpłaty;

3.2. w przypadku niedostępności Zestawu — informacje o terminie, w którym Zamówienie może zostać zrealizowane, wraz z prośbą o jego akceptację, przy czym akceptacja nowego terminu traktowana jest jako złożenie przez Klienta Zamówienia e-mailem ze wskazaniem dłuższego terminu dostawy.

4. W przypadku , gdy Administrator nie otrzyma wpłaty w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie uznane za wycofane przez Zamawiającego. Informacje o uznaniu Zamówienia za wycofane Administrator prześle na adres email podany przez Klienta.

5. Po złożeniu zamówienia oraz spełnieniu wymogów, o których mowa w ustępach poprzedzających, Administrator wysyła na adres wskazany w formularzu zestaw Ze skierowaniem oraz instrukcją.

6. Administrator może odmówić wykonania złożonego i nieopłaconego Zamówienia, jeżeli:

6.1.dane podane przez Zamawiającego są niekompletne;

6. 2. poweźmie uzasadnione obawy, że:

a) dane podane przez Zamawiającego są niekompletne, błędne lub nieprawdziwe, lub

b) Zamówienie zostało złożone w wyniku nieuprawnionej ingerencji w systemy informatyczne;

c) Zamówienie nie zostanie opłacone pomimo zadeklarowania przez Zamawiającego, iż opłaci je „przy odbiorze przesyłki”.

W takim przypadku Administrator podejmie próbę skontaktowania się z Klientem celem wyjaśnienia wątpliwości.

7. Do momentu wysłania Zestawu Zamawiający może wycofać zamówienie, wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail: biuro@testdna.pl z adresu wskazanego przez siebie w formularzu zamówienia. Administrator potwierdzi otrzymanie oświadczenia niezwłocznie po jego odebraniu, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zamawiającego popełnione przy składaniu zamówienia, a w szczególności za błędy w adresie dostawy i/lub danych kontaktowych.

9. W skierowaniu i zgodzie należy podać dane zgodne z prawdą. Osoba, która wypełniła dokumenty ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość wpisanych danych.

10. Czas realizacji Zamówienia zależy od wybranej formy dostawy i wynosi nie więcej niż:

a) 10 dni roboczych przy wyborze usług Poczty Polskiej,  w przypadku wyboru przesyłki zagranicznej przy wyborze usług Poczty Polskiej czas realizacji może być do 21 dni roboczych

b) 2 dni robocze przy wyborze usług kuriera,

c) 5 dni roboczych przy wyborze usług Paczkomatu.

11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie, wynikające z okoliczności przez niego niezawinionych. Administrator poinformuje Zamawiającego o każdym takim opóźnieniu.

12. Administrator zobowiązuje się do udostępnienia wyników badań Pacjentowi zgodnie z terminami wskazanymi w Serwisie.

13. Pacjent może odebrać wyniki pod adresem: https://klient.testdna.pl/

Wyniki badan oraz informacje o zleceniu będą dostępne w Panelu Pacjenta: https://klient.testdna.pl.

Login to adres e-mail pozostawiony na formularzu. Hasłem jest jednorazowy kod dostępu wysłany za pośrednictwem wiadomości SMS w momencie logowania.

14. W razie jakichkolwiek problemów z zalogowaniem się do wyników badań lub pobraniem pliku z wynikami badań, Pacjent może zgłosić problem wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@testdna.pl

15. Istnieje możliwość konsultacji wyników ze specjalistą za dodatkową opłatą. W celu zarezerwowania terminu konsultacji należy skontaktować się z TESTDNA sp. z o.o.  pod numerem telefonu: 665 761 161 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@testdna.pl

 

§ 5. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podawania przyczyny.

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

3.Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej biuro@testdna.pl bądź przesłanie listownie na adres testDNA Sp. z o.o. ul. Bocheńskiego 38A, 40-859 Katowice. podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie nie musi zostać złożone na jakimkolwiek formularzu.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający zobowiązany jest odesłać na adres: testDNA Sp. z o .o., ul. Bocheńskiego 38A, 40-859 Katowice, nienaruszony, kompletny i fabrycznie zapakowany w dostarczonym oryginalnym, niezniszczonym i hermetycznym opakowaniu w stanie niezmienionym, Zestaw w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Zestawu przed jego upływem.

6.Do zwracanego Zestawu należy dołączyć paragon lub fakturę, jako dowód zakupu oraz oświadczenie, że Zestaw zostaje odesłany na zasadach zwrotu.

7. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty związane z odesłaniem Zestawu do Administratora.

8.Nie podlegają zwrotowi dodatkowe koszty dostawy do Zamawiającego, wynikające z wyboru droższej od najtańszej opcji przesyłki.

9.Pieniądze za zwrócony Zestaw Zamawiający otrzyma tym samym kanałem, którym dokonywał płatności w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Zestawu.

10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli opakowanie zawierające Zestaw zostało otwarte po dostarczeniu, co uniemożliwia przyjęcie przez Administratora zwrotu Zestawu ze względów higienicznych i zdrowotnych.

11. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Zestawu, w szczególności polegającego na naruszeniu (otwarciu) tego zestawu. W przypadku stwierdzenia naruszenia Zestawu Administrator pomniejszy zwracaną, zgodnie z ust. 9, płatność dokonaną przez Zamawiającego o koszt zestawu, wynoszący 100 złotych.

12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje także Zamawiającemu, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od umowy.

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego żądania rozpoczęcia realizacji umowy przed upływem terminu do odstąpienia od niej, Pacjent lub inna osoba upoważniona ma obowiązek ponieść koszty świadczeń spełnionych do chwili odstąpienia od umowy.

14. W przypadku braku możliwości poprawnej identyfikacji:

a) danych Pacjenta umieszczonych na Skierowaniu oraz Zgodzie na badanie,

b) próbki dostarczonej w Zestawie,

c) niepoprawnie pobranego materiału biologicznego,

d) niewłaściwego jej transportu,

Administrator ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia jednej z przyczyn odstąpienia, wymienionych wyżej. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie przesłane Zamawiającemu drogą mailową na podany przez niego adres.

15. W przypadku odstąpienia przez Administratora od umowy, Administrator zwraca Zamawiającemu cenę niewykorzystanej usługi.

 

§ 6. Reklamacje

1.Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: biuro@testdna.pllub tradycyjną na adres: TESTDNA sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 38A, 40–859 Katowice.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia ww. terminu, jednak o nie więcej niż 14 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp).

4. Administrator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień — czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji. W razie braku wskazania adresu, odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6. Jeżeli po otrzymaniu Zestawu Klient stwierdzi, iż został on uszkodzony i / lub zdekompletowany, powinien o tym niezwłocznie powiadomić Administratora wysyłając email na adres: biuro@testdna.pl oraz odsyłając Zestaw na adres: TESTDNA sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 38A, 40–859 Katowice. Wadliwy Zestaw zostanie niezwłocznie wymieniony na nowy. Natomiast jeżeli w przesłanym Zestawie nie zostaną wykryte wady fizyczne, zostanie on odesłany Zamawiającemu w stanie niezmienionym.

7. Zamawiający zostanie obciążony kosztami przesyłki Zestawu dokonanego w sytuacji opisanej w ust. 6, jeżeli reklamowany Zestaw nie zawiera żadnych wad fizycznych.

8. W sytuacji, gdy przesłanie nowego Zestawu nie będzie możliwe, Administrator zwróci Zamawiającemu równowartość ceny zakupionej usługi, która uwzględnia cenę zestawu.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użycia Zestawu.

§ 7. Realizacja obowiązków wynikających z DSA (Akcie o usługach cyfrowych)

1. W niniejszym paragrafie określono prawa i obowiązki Użytkowników w związku z korzystaniem z usług pośrednich, które są im oferowane przez Administratora, w szczególności w informacji przekazywanych przez Użytkowników usług pośrednich, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) z dnia 19 października 2022 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 277, str. 1) – zwany dalej DSA.

2. Administrator jest dostawcą Usług pośrednich w rozumieniu DSA, oferującym usługi hostingu.

3. Administrator świadczy usługi pośrednie polegają na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczenia własnych treści w ramach Serwisu, takich jak: opinie i oceny.

4. Administrator świadczy także Usługi pośrednie w ramach swoich profil dostępnych w mediach społecznościowych tj.:

 • Linkedin – link do profilu: https://www.linkedin.com/in/testdna-laboratorium-bada%C5%84-dna/
 • Facebook – link do profilu: https://www.facebook.com/testDNApolska
 • Instagram– link do profilu: https://www.instagram.com/testdna_polska/
 • Tik tok– link do profilu: https://www.tiktok.com/@labtestdna/
 • Youtube – link do profilu: https://www.youtube.com/channel/UCuopQkI1QPyjN5nIYhCZduQ.

5. Usługi pośrednie świadczone przez Administratora w ramach profili dostępnych w mediach społecznościowych wskazanych powyżej, polegają na:

 • umożliwienie Użytkownikom zamieszczania komentarzy pod postami, wpisami, filmami itp.
 • umożliwienie Użytkownikom dodawania postów, wpisów, zdjęć, filmów itp.,
 • umożliwienie Użytkownikom dodawania ocen i opinii,
 • umożliwienie Użytkownikom innych form aktywności dostępnych w poszczególnych portalach, a umożliwiających Użytkownikom dodawanie treści.

6. Administrator wyznacza punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich UE, Komisją i Radą Usług Cyfrowych oraz umożliwiający odbiorcom usługi bezpośrednią i szybką komunikację z Administratorem – drogą elektroniczną – za pośrednictwem adresu e-mail: marketing@testdna.pl,  Komunikacja może się odbywać w języku polskim i angielskim.

7. Zabronione się zamieszczania przez Użytkowników w Serwisie lub profilach w mediach społecznościowych Administratora wskazanych powyżej, treści, które:

 • naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,
 • stanowią „nielegalne treści” w rozumieniu przepisów DSA – czyli zawierają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa,
 • stanowią nielegalne nawoływanie do nienawiści lub treści o charakterze terrorystycznym i niezgodne z prawem treści dyskryminujące, treści rasistowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, dyskryminacyjne, o podtekście seksualnym, nieodpowiednie dla małoletnich użytkowników, itp.
 • naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, zawiera treści powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, naruszające dobra osób trzecich lub dobre obyczaje,
 • naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
 • zawierające treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
 • zawierające odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż Serwis, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywark cen,
 • zawierające dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, itp.
 • nie dotyczące w całości lub części opiniowanego produktu/usługi albo niezwiązane jakimkolwiek działaniem Administratora lub treści niezwiązanych z tematyką Serwisu,
 • zawierającej treści o charakterze spamu.

8. Administrator w ramach Serwisu nie korzysta z mechanizmów algorytmicznego podejmowania decyzji, w tym decyzji związanych z odwołaniami Użytkownika.

9. Administrator może prowadzić czynności sprawdzające treści zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie lub w jego mediach społecznościowych, w wykrycie nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem treści.

10.Użytkownik, który uzna opublikowaną w Serwisie treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do Administratora zgłoszenie dotyczące tej treści. Zgłoszenie może zostać przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@testdna.pl

11. Zgłoszenie w miarę możliwości powinno zawierać poniższe elementy – w celu dokonania zgłoszenia można skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – formularz można przesłać elektronicznie:

 • wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści,
 • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu,
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE (przestępstwa związane z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym, przestępstwa związane z pornografią dziecięcą, nagabywanie dzieci do celów seksualnych, podżeganie, pomocnictwo i usiłowanie),
 • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

12. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, dostawca usług hostingu bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

13. Administrator rozpatruje wszystkie zgłoszenia oraz podejmują decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy (do 14 dni), niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności.

14. Administrator powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.

15. Administrator o swojej decyzji powiadamiania Użytkownika bez zbędnej zwłoki.

16. Administrator w przypadku stwierdzenia, że treść zamieszczona przez Użytkownika jest nielegalna lub niezgodna z Regulaminem, może zdecydować o:

 • ograniczeniu w zakresie widoczności określonych informacji przekazywanych przez dostawcę usługi, w tym usuwanie treści, uniemożliwianie dostępu do treści lub depozycjonowanie treści,
 • zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi w całości lub w części,
 • zawieszenie lub zamknięcie konta odbiorcy usługi.

17. Administrator przedstawiają Użytkownikowi oraz wszystkim zainteresowanym odbiorcom usługi uzasadnienie podjętej decyzji, w sytuacji stwierdzenia, iż informacje przekazane przez Użytkownika stanowią nielegalne treści lub są niezgodne z Regulaminem.

18. Administrator nie musi informować o swojej decyzji wszystkich zainteresowanych odbiorców, w sytuacji gdy:

 • nie zna odpowiednich elektronicznych danych kontaktowych
 • informacje są wprowadzającymi w błąd treściami handlowymi o dużej objętości.

19. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.

20. Administrator rozpatruje odwołania w terminie 14 dni.

21. W przypadku gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

22. Administrator za pomocą odpowiednich środków niezwłocznie poinformuje Użytkownika o istotnych zmianach wprowadzonych w warunkach korzystania z usług Administratora.

§ 8. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się rejestr podmiotów uprawnionych, który stanowi wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce, rejestr dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php

4. Konsument może skorzystać także z platformy ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

5. Użytkownicy, w tym osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia niedozwolonych treści, do których skierowane są decyzje związane z ograniczeniem lub zawieszaniem treści dostępnych w Serwisie, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów, który uzyskał certyfikat wydany przez Koordynatora ds. usług cyfrowych.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

1.Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników, zmian oprogramowania, szaty graficznej i funkcjonalności Serwisu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej, chyba że postanowiono inaczej.

3.Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

4. Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem: https://www.testdna.pl/wp-content/uploads/2023/06/Regulamin-.pdf

 

Regulamin serwisu testDNA sprzedaż badań realizowanych poprzez pobranie materiału w punkcie pobrań lub przez pielęgniarkę mobilną

 

§ 1. Definicje

1. Administrator – TESTDNA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 38A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001091570, NIP: 6342822748, Regon: 243413225,

2. Badanie – odpłatne, jednostkowe badanie, wybrane z listy zamieszczonej na stronie internetowej: https://www.testdna.pl/sklep/ oraz w formularzach udostępniony na stronach  internetowej Serwisu

3. Formularz – formularz zamówienia udostępniony na stronach internetowych Serwisu.

4. Pacjent – osoba fizyczna poddająca się Badaniu w ramach umowy na jego wykonanie zawartej za pośrednictwem Serwisu; w sytuacji, gdy materiał biologiczny pochodzi od osoby fizycznej nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych do badania wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego;

5. Serwis – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, dostępna pod adresem: testdna.pl

6. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu oraz usług dostępnych za pośrednictwem tego Serwisu;

7. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która złożyła zamówienie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

§ 2. Postanowienie ogólne

1. Administratorem Serwisu https://www.testdna.pl/ jest TESTDNA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 38A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001091570, NIP: 6342822748, Regon: 243413225, (dalej Administrator).

2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz stanowi za pośrednictwem serwisu strony internetowej działającej pod adresemtestdna.pl (dalej Serwis):

a) regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) regulamin dokonywania przez Administratora sprzedaży na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienie i / lub formularza kontaktowego jest potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:

1.1 zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Administratora oraz osoby trzecie i udostępnionymi przez Administratora na łamach Serwisu;

1.2 zadawanie pytań dotyczących badań i testów DNA przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych na stronach Serwisu oraz anonimowego czatu.

1.3 dokonanie za pośrednictwem Serwisu zakupu Badania na zasadach określonych w niniejszym paragrafie;

2. Korzystanie przez Użytkownika z usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) jest bezpłatne. Badania, o których mowa w pkt 3) są odpłatne, na zasadach wskazanych w Regulaminie.

3. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b) informacje pobrane z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;

c) niezależne i niezawinione błędy w działaniu Serwisu;

d) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi przez Administratora, w szczególności spowodowane siłą wyższą;

e) za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

 

§ 4. Sprzedaż na odległość

1. Zawarcie umowy na wykonanie badań następuje poprzez:

a)  wypełnienie przez Zamawiającego formularzy udostępnionych na stronach internetowej serwisu

b)zamówienie złożone konsultantowi przez Zamawiającego na czacie dostępnym na stronach internetowych serwisu

c) przesłanie przez Zamawiającego e-maila z zamówieniem na adres: biuro@testdna.pl;

d) zamówienie złożone przez Zamawiającego telefonicznie pod numerem 665-761-161

2. Warunkiem prawidłowego zawarcia umowy jest:

1) podanie przez Zamawiającego danych:

a) imienia i nazwiska,

b) adresu pocztowego, na który ma być dostarczony Zestaw;

c) danych do kontaktu: numer telefonu, adres email;

2) wybranie przez Zamawiającego jednej z poniższych form płatności:

a) przelew na rachunek bankowy Administratora,

b) płatność on-line za pomocą P24

3) zaakceptowanie przez Klienta łącznej ceny realizacji Zamówienia,

4)  otrzymanie przez Administratora płatności za Zamówienie.

3. Po otrzymaniu Zamówienia, Administrator prześle na adres e-mail podany przez Zamawiającego potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, przy czym potwierdzenie będzie warunkowe, uzależnione od otrzymania przez Administratora płatności za Zamówienie.

4. Jeżeli Administrator nie otrzyma wpłaty w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie uznane za wycofane przez Zamawiającego. Informacje o uznaniu Zamówienia za wycofane Administrator prześle na adres email podany przez Klienta.

5. Administrator może odmówić wykonania złożonego Zamówienia, jeżeli:

1) dane podane przez Zamawiającego są niekompletne;

2) poweźmie uzasadnione obawy, że:

a) dane podane przez Zamawiającego są niekompletne, błędne lub nieprawdziwe, lub

b) Zamówienie zostało złożone w wyniku nieuprawnionej ingerencji w systemy informatyczne;

c) Zamówienie nie zostanie opłacone.

W takim przypadku Administrator podejmie próbę skontaktowania się z Zamawiającym celem wyjaśnienia wątpliwości.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zamawiającego popełnione przy składaniu zamówienia, a w szczególności danych kontaktowych.

7. W celu realizacji Badania, Zamawiający, Pacjent lub inna upoważniona osoba może umówić wizytę w celu pobrania materiału genetycznego w jednej z placówek medycznych wskazanych przez TESTDNA sp. z o.o. (aktualna lista placówek jest dostępna pod adresem: punkty pobrań  lub za pośrednictwem pielęgniarki mobilnej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Pacjenta lub inną osobę upoważnioną.

8.  Pacjent lub inna upoważniona osoba zobowiązana jest do pisemnego wypełnienia i podpisania – przed wykonaniem pobrania krwi – formularzy zamówienia usługi badania genetycznego oraz deklaracji świadomej zgody na wykonanie badania genetycznego, w tym złożenia stosownych oświadczeń w zakresie braku przeciwwskazań do wykonania Badania. TESTDNA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy pobrania materiału genetycznego oraz natychmiastowego odstąpienia od Umowy w przypadku podania przez Pacjenta lub inna osobę upoważnioną informacji o istniejących przeciwwskazaniach do przeprowadzenia Badania.

9. Pacjent zobowiązany jest do stawiennictwa na wizycie w celu pobrania materiału genetycznego w jednej z placówek medycznych TESTDNA sp. z o.o. lub przez pielęgniarkę mobilną w miejscu przez siebie wskazanym na terenie Polski, najpóźniej w okresie 30 dni kalendarzowych od dnia zakupu Badania.

10. Termin pobrania materiału genetycznego w placówce medycznej lub przez pielęgniarkę mobilną, Zamawiający, Pacjent lub inna upoważniona osoba uzgadnia z TESTDNA sp. z o.o. 

10.1 telefonicznie, w godzinach od 9 do 16 w dniu roboczym, pod numerem: 570 070 761

10.2 w formie elektronicznej, po wysłaniu zapytania na adres e-mail: biuro@testdna.pl

11. Bezpłatnej zmiany terminu pobrania krwi Zamawiający, Pacjent lub inna upoważniona osoba może dokonać telefonicznie lub mailowo do godziny 12:00 dnia poprzedzającego umówiony wcześniej termin.

12. Umówienie terminu pobrania krwi przez Zamawiającego, Pacjenta lub inną upoważnioną osobę po wygaśnięciu jej prawa do odstąpienia od Umowy, ale przed upływem 30 dni kalendarzowych od dnia zakupu Badania, oznacza konieczność dostosowania się przez Pacjenta do dostępnych terminów.

13. W przypadku niestawiennictwa lub odwołania przez Zamawiającego, Pacjenta lub inną upoważnioną osobę wizyty w placówce lub przyjazdu pielęgniarki mobilnej w terminie uzgodnionym zgodnie z poprzedzającymi punktami, koszt pobrania krwi w kolejnym uzgodnionym terminie wynosi 200 (dwieście) złotych.

14. Administrator zobowiązuje się do udostępnienia wyników badań Pacjentowi zgodnie z terminami wskazanymi w Serwisie.

15. Pacjent może odebrać wyniki pod adresem: https://klient.testdna.pl/

Wyniki badan oraz informacje o zleceniu będą dostępne w Panelu Pacjenta: https://klient.testdna.pl.

Login to adres e-mail pozostawiony na formularzu. Hasłem jest jednorazowy kod dostępu wysłany za pośrednictwem wiadomości SMS w momencie logowania.

16. W razie jakichkolwiek problemów z zalogowaniem się do wyników badań lub pobraniem pliku z wynikami badań, Zamawiający, Pacjent lub inna osoba upoważniona może zgłosić problem wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@testdna.pl

17. Istnieje możliwość konsultacji wyników ze specjalistą za dodatkową opłatą. W celu uzyskania konsultacji należy skontaktować się z TESTDNA sp. z o.o. pod numerem telefonu: 665 761 161 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@testdna.pl

 

§ 5. Prawo do odstąpienia od umowy

1.Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny.

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy Zamawiający może wykonać poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej: biuro@testdna.pl bądź przesłanie listownie na adres: testDNA Sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 38a,40-859 Katowice podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie nie musi zostać złożone na jakimkolwiek formularzu.

4.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli to możliwe, prosimy, aby oświadczenie złożyć nie później niż do godziny 12 poprzedniego dnia roboczego przed umówionym pobraniem krwi.

5. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli TESTDNA sp. z o.o. wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Zamawiającego, Pacjenta lub innej upoważnionej osoby, która została poinformowana przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez TESTDNA sp. z o.o. utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, Pacjenta lub inną osobę upoważnioną żądania rozpoczęcia realizacji Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od niej, Zamawiający ma obowiązek ponieść koszty świadczeń spełnionych do chwili odstąpienia od Umowy, w tym:

6.1 w przypadku rezygnacji z Badania po pobraniu próbki i przed dostarczeniem jej do laboratorium- koszt ustalany będzie każdorazowo w zależności od zakupionego badania i zakresu wykupionych świadczeń

6.2 w przypadku rezygnacji z Badania po dostarczeniu próbki do laboratorium – koszt ustalany będzie każdorazowo w zależności od etapu poddania próbki analizie i zakresu wykonanych świadczeń.

7.Całkowity zwrot wpłaconych środków przysługuje Zamawiającemu w następujących przypadkach:

7.1wycofania Badania z oferty TESTDNA sp. z o.o. przed upływem 30 dni od dnia zakupu Badania,

7.2 skutecznego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego,

7.3 ujawnienia przed pobraniem krwi przeciwwskazań bezwzględnych do przeprowadzenia Badania,

7.4 niezawinionej niemożliwości uzyskania wyniku Badania, o czym Zamawiający, Pacjent lub inna osoba upoważniona zostanie poinformowana.

§ 6. Refundacja badań prenatalnych

1. Diagnostycznym testem prenatalnym jest: punkcja owodni (amniocentesis); biopsja trofoblastu; pobranie krwi płodu drogą kordocentezy; analiza kariotypu; dodatkowe molekularne badania genetyczne (jak na przykład FISH); analiza mikromacierzy chromosomów (CGH); test SNP; QF-PCR; NGS i inne badania.

2.  W przypadku otrzymania przez pacjentkę pozytywnego wyniku badania Prenetal testDNA 3,  Prenatal testDNA Karyo Plus lub NIFTY pro pacjentce przysługuje prawo do refundacji kosztów diagnostycznego testu prenatalnego przez Administratora, pod warunkiem, że badanie nie było wykonane w ramach świadczenia zdrowotnego refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

3.Wysokość refundacji stanowi koszt diagnostycznego testu prenatalnego. Maksymalna wysokość refundacji diagnostycznego testu prenatalnego jest ograniczona ceną badania Prenetal testDNA lub NIFTY pro za którą zapłaciła pacjentka. Koszt diagnostycznego testu prenatalnego przewyższający cenę badania Prenetal testDNA lub NIFTY pro nie podlega refundacji, w kwocie przewyższającej cenę badania Prenetal testDNA lub NIFTY pro zapłaconą przez pacjentkę.

4. Jeżeli pacjentka zdecyduje się na wykonanie diagnostycznego testu prenatalnego, samodzielnie dokonuje wyboru podmiotu leczniczego, w którym wykona badanie.

5.Pacjentka dokonuje opłaty za wykonany diagnostyczny test prenatalny ze własnych środków oraz składa wniosek o wypłatę refundacji diagnostycznego testu prenatalnego. Wniosek o wypłatę refundacji diagnostycznego testu laboratoryjnego należy:

 • przesłać na adres poczty elektronicznej: biuro@testdna.pl;
 • lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: TESTDNA sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 38A, 40 – 859 Katowice,
 • lub umieścić w Panelu Pacjenta.

6.We wniosku o wypłatę refundacji diagnostycznego testu prenatalnego należy wskazać:

 • dane pacjentki, tj. imię i nazwisko, numer PESEL;
 • dane kontaktowe tj. numer telefonu lub adres e-mail, adres zamieszkania;
 • kwotę refundacji;
 • wskazanie metody zwrotu kwoty refundacji;
 • w przypadku zwrotu kwoty refundacji za pomocą zwykłego przelewu bankowego: nazwę banku, nazwę odbiorcy, numer rachunku bankowego.

Do wniosku należy załączyć paragon lub fakturę (skan lub kopię) za wykonany diagnostyczny test prenatalny.

7. Wniosek o wypłatę refundacji diagnostycznego testu prenatalnego pacjentka może złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania pozytywnego wyniku badania Prenetal testDNA lub NIFTY pro w panelu pacjenta, dostępnego pod adresem: https://klient.testdna.pl/welcome.

8.Zwrot kwoty refundacji diagnostycznego testu prenatalnego następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o refundację Administratorowi.

9.Administrator dokonuje zwrotu kwoty refundacji diagnostycznego testu prenatalnego:

a) za pośrednictwem systemu „Przelewy 24”, jeżeli pacjentka zapłaciła za badania Prenetal testDNA lub NIFTY pro w tym systemie;

lub

b) za pośrednictwem przelewu zwykłego lub innej metody, jeśli zostało to zgłoszone we wniosku o refundację diagnostycznego testu prenatalnego bądź dyspozycji zwrotu.

10. W sytuacji, gdy niemożliwym jest zwrócenie kwoty refundacji diagnostycznego testu prenatalnego z powodu niewykonania przez pacjentkę płatności za badanie Prenetal testDNA lub NIFTY pro w systemie „Przelewy 24” lub niezłożenia dyspozycji zwrotu, Administrator umieszcza w Panelu Pacjenta formularz dyspozycji zwrotu, który pacjentka jest zobowiązana wypełnić i przesłać Administratorowi. Wypłata kwoty refundacji diagnostycznego testu prenatalnego nastąpi w ciągu 14 od dnia doręczenia Administratorowi dyspozycji zwrotu.

§ 7. Miejsce wysłania materiału genetycznego w badaniu Prenatal testDNA

W badaniu Prenatal testDNA materiał genetyczny jest wysyłany za granicę do laboratorium EUROFINS GENOMA Group s.r.l. – Via di Castel Giubileo 62 – 00138 Rzym we Włoszech lub Via Enrico Cialdini, 16, 20161 Mediolan we Włoszech.

§ 8. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: biuro@testdna.pllub tradycyjną na adres: TESTDNA sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 38A, 40–859 Katowice.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3.Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia ww. terminu, jednak o nie więcej niż 14 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp).

4. Administrator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień — czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji. W razie braku wskazania adresu, odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6. Jeżeli po otrzymaniu Zestawu Klient stwierdzi, iż został on uszkodzony i / lub zdekompletowany, powinien o tym niezwłocznie powiadomić Administratora wysyłając email na adres: biuro@testdna.pl oraz odsyłając Zestaw na adres: TESTDNA sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 38A, 40–859 Katowice. Wadliwy Zestaw zostanie niezwłocznie wymieniony na nowy. Natomiast jeżeli w przesłanym Zestawie nie zostaną wykryte wady fizyczne, zostanie on odesłany Zamawiającemu w stanie niezmienionym.

7. Zamawiający zostanie obciążony kosztami przesyłki Zestawu dokonanego w sytuacji opisanej w ust. 6, jeżeli reklamowany Zestaw nie zawiera żadnych wad fizycznych.

8. W sytuacji, gdy przesłanie nowego Zestawu nie będzie możliwe, Administrator zwróci Zamawiającemu równowartość ceny zakupionej usługi, która uwzględnia cenę zestawu.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użycia Zestawu.

 

§ 9. Realizacja obowiązków wynikających z DSA (Akcie o usługach cyfrowych)

1. W niniejszym paragrafie określono prawa i obowiązki Użytkowników w związku z korzystaniem z usług pośrednich, które są im oferowane przez Administratora, w szczególności w informacji przekazywanych przez Użytkowników usług pośrednich, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) z dnia 19 października 2022 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 277, str. 1) – zwany dalej DSA.

2. Administrator jest dostawcą Usług pośrednich w rozumieniu DSA, oferującym usługi hostingu.

3. Administrator świadczy usługi pośrednie polegają na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczenia własnych treści w ramach Serwisu, takich jak: opinie i oceny.

4. Administrator świadczy także Usługi pośrednie w ramach swoich profil dostępnych w mediach społecznościowych tj.:

 • Linkedin – link do profilu: https://www.linkedin.com/in/testdna-laboratorium-bada%C5%84-dna/
 • Facebook – link do profilu: https://www.facebook.com/testDNApolska
 • Instagram– link do profilu: https://www.instagram.com/testdna_polska/
 • Tik tok– link do profilu: https://www.tiktok.com/@labtestdna/
 • Youtube – link do profilu: https://www.youtube.com/channel/UCuopQkI1QPyjN5nIYhCZduQ.

5. Usługi pośrednie świadczone przez Administratora w ramach profili dostępnych w mediach społecznościowych wskazanych powyżej, polegają na:

 • umożliwienie Użytkownikom zamieszczania komentarzy pod postami, wpisami, filmami itp.
 • umożliwienie Użytkownikom dodawania postów, wpisów, zdjęć, filmów itp.,
 • umożliwienie Użytkownikom dodawania ocen i opinii,
 • umożliwienie Użytkownikom innych form aktywności dostępnych w poszczególnych portalach, a umożliwiających Użytkownikom dodawanie treści.

6. Administrator wyznacza punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych oraz umożliwiający odbiorcom usługi bezpośrednią i szybką komunikację z Administratorem – drogą elektroniczną – za pośrednictwem adresu e-mail: marketing@testdna.pl . Komunikacja może się odbywać w języku polskim i angielskim.

7.Zabronione się zamieszczania przez Użytkowników w Serwisie lub profilach w mediach społecznościowych Administratora wskazanych powyżej, treści, które:

 • naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,
 • stanowią „nielegalne treści” w rozumieniu przepisów DSA – czyli zawierają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa,
 • stanowią nielegalne nawoływanie do nienawiści lub treści o charakterze terrorystycznym i niezgodne z prawem treści dyskryminujące, treści rasistowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, dyskryminacyjne, o podtekście seksualnym, nieodpowiednie dla małoletnich użytkowników, itp.
 • naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, zawiera treści powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, naruszające dobra osób trzecich lub dobre obyczaje,
 • naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
 • zawierające treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
 • zawierające odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż Serwis, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywark cen,
 • zawierające dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, itp.
 • nie dotyczące w całości lub części opiniowanego produktu/usługi albo niezwiązane jakimkolwiek działaniem Administratora lub treści niezwiązanych z tematyką Serwisu,
 • zawierającej treści o charakterze spamu.

8. Administrator w ramach Serwisu nie korzysta z mechanizmów algorytmicznego podejmowania decyzji, w tym decyzji związanych z odwołaniami Użytkownika.

9. Administrator może prowadzić czynności sprawdzające treści zamieszczone przez Uzykoników w Serwisie lub w jego mediach społecznościowych, w wykrycie nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem treści.

10. Użytkownik, który uzna opublikowaną w Serwisie treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do Administratora zgłoszenie dotyczące tej treści. Zgłoszenie może zostać przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@testdna.pl

11. Zgłoszenie w miarę możliwości powinno zawierać: poniższe elementy:

 • wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści,
 • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu,
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE (przestępstwa związane z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym, przestępstwa związane z pornografią dziecięcą, nagabywanie dzieci do celów seksualnych, podżeganie, pomocnictwo i usiłowanie),
 • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

12.Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, dostawca usług hostingu bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

13. Administrator rozpatruje wszystkie zgłoszenia oraz podejmują decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy (do 14 dni), niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności.

14. Administrator powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.

15. Administrator o swojej decyzji powiadamiania Użytkownika bez zbędnej zwłoki.

16. Administrator w przypadku stwierdzenia, że treść zamieszczona przez Użytkownika jest nielegalna lub niezgodna z Regulaminem, może zdecydować o:

 • ograniczeniu w zakresie widoczności określonych informacji przekazywanych przez dostawcę usługi, w tym usuwanie treści, uniemożliwianie dostępu do treści lub depozycjonowanie treści,
 • zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi w całości lub w części,
 • zawieszenie lub zamknięcie konta odbiorcy usługi.

17. Administrator przedstawiają Użytkownikowi oraz wszystkim zainteresowanym odbiorcom usługi uzasadnienie podjętej decyzji, w sytuacji stwierdzenia, iż informacje przekazane przez Użytkownika stanowią nielegalne treści lub są niezgodne z Regulaminem.

18. Administrator nie musi informować o swojej decyzji wszystkich zainteresowanych odbiorców, w sytuacji gdy:

 • nie zna odpowiednich elektronicznych danych kontaktowych
 • informacje są wprowadzającymi w błąd treściami handlowymi o dużej objętości.

19. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.

20. Administrator rozpatruje odwołania w terminie 14 dni.

21. W przypadku gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

22. Administrator za pomocą odpowiednich środków niezwłocznie poinformuje Użytkownika o istotnych zmianach wprowadzonych w warunkach korzystania z usług Administratora.

§ 10. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się rejestr podmiotów uprawnionych, który stanowi wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce, rejestr dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się pod adresem:https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php

4. Konsument może skorzystać także z platformy ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

5. Użytkownicy, w tym osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia niedozwolonych treści, do których skierowane są decyzje związane z ograniczeniem lub zawieszaniem treści dostępnych w Serwisie, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów, który uzyskał certyfikat wydany przez Koordynatora ds. usług cyfrowych.

 

§ 11. Postanowienie końcowe

1, Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników, zmian oprogramowania, szaty graficznej i funkcjonalności Serwisu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej, chyba że postanowiono inaczej.

3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

4. Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem: https://www.testdna.pl/wp-content/uploads/2023/06/Regulamin-.pdf

 

Czytaj więcej: